Logo Dobra-terapia

Katarzyna Selwa|Gabinet Rehabilitacji
tel. 666 826 600

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE BILETÓW I KARNETÓW NA I EDYCJĘ FESTIWALU CIAŁOWRUCH 16-17 PAŹDZIERNIKA 2022

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin sprzedaży online biletów i karnetów na I edycję festiwalu CIAŁOWRUCH 2022 określający zasady i warunki sprzedaży internetowej karnetów oraz biletów na Wydarzenia.
 2. Organizator – Dobra Terapia Katarzyna Selwa z siedzibą przy ulicy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, nr 1, 35-210, Rzeszów, NIP: 5170287204.
 3. Festiwal – CIAŁOWRUCH 2022, organizowany przez Organizatora.
 4. Uczestnik/Kupujący – osoba fizyczna, która na podstawie zakupionego biletu lub karnetu nabywa możliwość uczestnictwa w Wydarzeniach w ramach Festiwalu.
 5. Wydarzenia – zajęcia warsztatowe odbywające się w ramach Festiwalu.
 6. Bilet – bilet na pojedyncze Wydarzenie/bilet open, zakupiony online, dostarczony Uczestnikowi drogą elektroniczną w postaci pliku PDF, nazywany również “biletem elektronicznym”.
 7. Bilet uprawnia do udziału w wybranych Wydarzeniach w ramach Festiwalu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Sprzedaż online – sprzedaż biletów na Wydarzenia w ramach Festiwalu dokonywana za pośrednictwem strony internetowej Organizatora

http://www.dobraterapiarzeszow.pl/.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania oraz funkcjonowania biletów i karnetów w ramach Festiwalu.
 2. Sprzedaż online prowadzi Organizator.
 3. Zapłata za zamówienie online odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu przelewu elektronicznego.
 4. Ceny podane przy każdym bilecie i karnecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 5. Uczestnik dokonując zakupu biletu lub karnetu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Zasady nabywania biletów

 1. Liczba biletów na dane Wydarzenie jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.
 2. Szczegółowe informacje na temat cen biletów na poszczególne Wydarzenia dostępne są na stronie Festiwalu w zakładce “Bilety”.
 3. Bilety można kupić wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej Organizatora http://www.dobraterapiarzeszow.pl/.
 4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania biletu

 1. Bilet upoważnia Uczestnika do udziału w  wybranych  zajęciach podczas Wydarzenia (pojedyńcze zajęcia, mini-kurs, open).
 2. Uczestnik w momencie wejścia na Wydarzenie zobowiązany jest do okazania biletu w formie elektronicznej lub w formie wydruku.

 

§ 5

Prawo odstąpienia

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu lub karnetu na Wydarzenie.

 

§ 6

Zwrot biletów 

 1. Karnety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Festiwalu.
 2. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Wydarzenia.
 3. Informacja o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie harmonogramu zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powyższych informacji do Kupującego.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia karnetów lub/i biletów Kupujący może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres dobraterapia.rzeszow@gmail.com.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 

§ 8

 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego jest Organizator.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 4. Sprzedający przekazuje operatorowi systemu płatniczego dane osobowe Kupującego i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online biletów, a także w celu wypełnienia przez operatora systemu płatniczego obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Organizator udostępnia za pośrednictwem strony internetowej https://www.dobraterapiarzeszow.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Festiwalu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym wszystkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu.
 4. Kwestie sporne rozstrzygane będą przez Organizatora.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2022r.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij